NGUYEN THI NGAN...

Request a Quotation

Báo cáo "Giám c cng ngh thng tin vi vn hoá doanh nghip "

Trong nhffng eai tao trong cac cong ty. n e...may mde da la ye'u to' tien tai bg may ...Nghien effu ehinh la nhffng tdng dai vien n...

< READ MORE

K Y T H U A T DI TRUYEN TRONG C O N G N G H E C H O N TAO ...

frien rat manh me, nhu cau tieu thu hoa la ...ldm, vi the van de nghien cim chon tao gidng...Cac tinh trang khac cung da thu hut duoc su ...

< READ MORE

Báo cáo " Quy trình t chc s hóa tài liu th vin "

(de tao lap va duy mem may tinh ludn bien ...Chung ta ed the bj nghieng, hoac chfnh trang...da chia se vdi cac - Dieu nay phu thudc ...

< READ MORE

Qun tr marketing cho doanh nghip va và nh Phn 1

nhien, nhu cau cl,! the va nhu cau co kha ...nghien cw. Ml:ic dli cac cuon sach duqc bien...timg bUGC ap dl}ng kien thoc da h9C vao ...

Báo cáo "Vài nét v trào lu "Ch ngha Mác mi" phng Ty "

cd nhiing cdng hien kien ve sieu chii nghia ...nghien cim nghTa Mae mdi da tham nhap vao cac...cac chiic", eiing vdi hp tao dimg mdt nen ...

< READ MORE

tư t 0 - Thng t 02 /2014/TT-NHNN

may auk nhu bi rach, bi quan 16, nghien ...cau cos6: in, due tien xir ly cac truang ...nam, truck su chirng kien cua dai dien Hai ...

< READ MORE

-

2011122-ong thi gop phan tao ieu kien bao ve rng, ninh...phu Phe duyet phattrien kinh te –xa hoi huyen...nghien tienkha thi va kha thi cac ketcau h...

< READ MORE

Article 3: Characterization of the stress-induced gene ZmCOI6...

79 PHAN HI: NGHIEN CUU VAI TRO CUA CAC GIEN LIEN QUAN DEN KHA NANG ...da phan lap dugc 18 gien co bieu hien cao trong didu kien lanh 6"C ...

Lun án phó tin s Kinh t nng h và kinh t hp tác x trong s...

nghien cuu. Ket cau cua lu$.n an g6m co: ...kien vaG hudng phat trilin cua HTX n6ng nghi...da d~ng va tinh chilt dan xen cua cac lo~i...

< READ MORE

Báo cáo " Phác tho nhn thc ca hc sinh trung hc ph thng tnh...

2. Khach the va phuang phap nghien ciru - Khd...Cdn ddi vdi cau hdi vd GTN, 517 l i s ...Nghe cd nhieu dieu kien 3,35 0.75 2 -1- ...

< READ MORE

Báo cáo " Nghiên cu kh nng phn hu sinh hc hydrocacbon thm ...

Phuomg phip cho diexin bay hoi cung vdi hei nudc cung da dupc nghien ...cac chat d nhiim d -Aciobacter haemolyticus LH168 dieu kien ty nhien ...

< READ MORE

Báo cáo "Vn lao ng, vic làm và qun l t ai trong quá ...

l l l i ' l l j ] NGHIEN Clhl TRAO DPI...cac dia phUdng cap da't tiiy te xa hoi ...Khuit Duy Tien - Nguyen Trai dU kien 1.300 ...

< READ MORE

k toán tin lng và các khon trích theo lng ti cng ty tnhh ...

dooh cau dinh nen Cia thdnhdv(4 xIc dinh h ...nghien thu sinphih n6r oich cu thd ienB ...phAm, ridn tbwns dnn tho lums cac kJloan phu...

< READ MORE

Micropropagation of pumelo (Citrus maxima (Burm) Merr.) in in...

"Nghien cuu bien phap nhan nhanh buoi nam roi trong dieu kien invitro" "Micropropagation of pumelo (Citrus maxima (Burm) Merr.) in invitro"Translate...

< READ MORE

cau-xin-y-ta-van-lam-ngo-a134417.html 2014-...tao-may-bay-khong-nguoi-lai-tan-cong-a134314....kien-the-nao-chinh-phu-da-tinh-den-a134246...

< READ MORE

NHAN THUnC VE TAG HAI CUA VIEC Slf DUNG THUOC LA CUA NGU&I ...

Budc dau nghien cUu dac diem benh dj img tai...kien thirc ve tic hgi cua hut thudc li trdn...Dieu tra Toan cau ve In order to meet the ...

ODA and Economic Development in Vietnam: An Assessment of the...

nghien cuu danh gia sau du an nang cap Quoc Io 5' [Lessons for road...Vietnam Communist Party (1991) Van kien Dai hoi toan quoc lan thu 7 Dang...

< READ MORE

Báo cáo Suy ngh v c quyn trong các doanh nghip nhà nc nc...

dac biet chung ta cd the nghien cflu, van dung...tao viec lam, thu nhap, lau dai tai cac ...cdn phu kien, tien de de trien khai va thfle...

MO HINH DAO TAO NGHE CHO LAO DONG NONG THON GAN Vdl NHU CAU ...

dao tao. 3. Mac Tiln Anh, Nghien ciru mot ...kien thue t l san demands is an indispensable ...cau thue t l cua DN theo cac hudng sau day...

< READ MORE

NGHIEN CU'U VE LY VAN PHU'C VA TAC PHAM TAY HANH KIEN VAN KY ...

NGUYEN THI NGAN...

< READ MORE

Related NGUYEN THI NGAN...